Zowel de VCV als de SAB zijn zelfstandige rechtspersonen met ieder een eigen bestuur.

De VCV is een belangenvereniging voor cliënten van Elver en hun verwanten. De vereniging heeft ca. 300 leden. Ieder verenigingslid betaalt een jaarlijkse contributie voor zijn of haar lidmaatschap.

De SAB is een stichting en opgericht door de VCV. De stichting heeft geen winstoogmerk en biedt verschillende diensten aan, gericht op het ontzorgen van de VCV-leden. Wanneer een lid gebruik wil maken van deze financiële diensten, betaalt hij hiervoor een zo laag mogelijk tarief.

De vereniging en de stichting hebben ieder een eigen bestuur die de eindverantwoordelijkheid draagt voor de organisatie. Twee professionele medewerkers ondersteunen beide besturen. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de werkzaamheden.

Twee keer per jaar vindt de algemene ledenvergadering (ALV) van de vereniging plaats. Tijdens deze vergaderingen informeert het bestuur de leden over de ontwikkelingen binnen de vereniging (VCV) en de stichting (SAB). Dit is ook het moment waarop we enerzijds de jaarlijkse begroting met daarbij behorende contributie voor VCV en tarieven voor de SAB vaststellen. Anderzijds legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. 

In onderstaand organogram is de organisatiestructuur van de VCV en SAB gevisualiseerd.

Organogram VCV en SAB

Top