In dit document staat omschreven hoe de Vereniging Cliënten en Verwanten Nieuw Wehl VCV en haar werkstichting Administratief Beheer SAB per mei 2018 invulling geven aan de privacywetgeving (AVG).

De SAB verzorgt de administratie van het inkomen en het budget van de cliënt waar u de wettelijk vertegenwoordiger van bent. Dat gebeurt op basis van een met u gemaakte afspraak. Om deze taken goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over het dossier, worden persoonlijke gegevens van u en de cliënt waar bewaard en gebruikt. Hierbij moet u denken aan:

  • Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
  • Gegevens over de inkomsten en uitgaven

Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat de VCV en de SAB zogenaamde "bijzondere gegevens" van de cliënt bewaren en gebruiken. Dit zijn gegevens die voor de VCV en de SAB van belang zijn om de belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen en waarvoor u namens de cliënt de VCV en de SAB ook toestemming hebt gegeven.

Vaak moeten de VCV en de SAB gegevens delen met andere mensen of instanties. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taken namens u uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment. Ook daarvoor hebt u de VCV en de SAB toestemming gegeven. De relevante gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan de VCV en de SAB wordt gehouden. U hebt het recht om gegevens in te zien die wij over de cliënt bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

De VCV en de SAB nemen de bescherming van de door u verstrekte gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het computerprogramma waarmee de SAB werkt, is volgens de nieuwste eisen beveiligd. De dossiers staan in afgesloten kasten. De website van de VCV en de SAB is beveiligd met een betrouwbaar SSL Certificaat. Ook de e-mails die vanuit de VCV en de SAB worden verzonden, zijn extra beveiligd.

Bent u het er niet mee eens hoe de door u verstrekte gegevens over de cliënt worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met de VCV en de SAB via .

Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van voor u relevante gegevens kunt u indienen via . De VCV en de SAB zullen binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren.

Top