1 Opening 10.00 uur

De voorzitter, de heer Schaars opent de vergadering en heet allen van harte welkom. Een speciaal welkom voor de aanwezige mentoren en voor de heer Ruud Wink (voorzitter van de Stichting Vrienden van Elver) en Irma Harmelink (bestuurder van Elver). De heer Schaars somt de leden op die zich afgemeld hebben. Daarna verzoekt de voorzitter de aanwezigen om een ogenblik van stilte ter nagedachtenis aan de cliënten van Elver die het afgelopen half jaar zijn overleden.

2 Mededelingen

 • De heer Hobeijn zal per 31 december 2019 uit dienst treden. Dit heeft in onderling overleg plaatsgevonden. Hij heeft wegens met name nog openstaande verlofuren al per 1 oktober 2019 zijn functie neergelegd. Hij wordt toegesproken door de heer Schaars en wordt bedankt voor zijn jarenlange inzet.
 • De themabijeenkomst voor mentoren die plaats zou vinden in het najaar 2019 wordt verschoven naar het voorjaar van 2020.
 • Mevrouw Ilse Colijn heeft haar bestuursfunctie neergelegd.
 • Het Landelijk Kwaliteitsbureau heeft aangegeven dat de heer Schaars zich niet met bewindvoerderstaken bezig mag houden. Hij zal wegens voorgaande zijn functie als voorzitter van de VCV en SAB per 1 januari 2020 neerleggen. We komen hier bij punt 10 op terug.

3 Vaststellen van de agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Vaststellen van de conceptnotulen van de ALV d.d. 7 april 2019

Er zijn geen op- en/of aanmerkingen. De notulen worden gearresteerd met dank aan de notulist.

5 Begroting VCV en SAB 2020

De heer Orriëns neemt het woord en neemt de begrotingen van de VCV en de SAB 2020 door met de vergadering.

6 VCV

Er wordt gevraagd waardoor de kosten voor het lidmaatschap van de VCV stijgen. Naast de normale indexering is een meer dan normale stijging van portokosten te constateren. en substantieel deel van onze leden heeft (nog) geen e-mail en/of geven nog de voorkeur  aan correspondentie per post.

Overigens is er  bij deze  ALV uitnodiging een strookje meegegaan om  te inventariseren naar  e-mailadressen.

SAB

In het verloop van het aantal cliënten SAB is te zien dat er een lichte daling plaats vindt wegens door meer overlijden/vertrek dan nieuwe cliënten. Wel is te constateren dat het aantal bewindvoeringen voor cliënten toegenomen is.

M.b.t. de begroting van de SAB wordt er gevraagd naar een nadere verklaring over een aantal posten.

Personeelskosten:

De stijging in 2019 was een gevolg van personeelswisselingen; hierdoor was voor 2019 een dubbele inzet  in verband met overdracht van werkzaamheden. Voor 2020 wordt vooralsnog voor de begroting de dubbele inzet niet nodig geacht. Aanpassing zal eventueel plaats vinden,mocht er In de toekomst structureel toch meer uren nodig zijn als gevolg van meerwerk wegens strengere eisen vanuit wet- en regelgeving.

Automatiseringskosten:

De grootste kostenpost zijn de jaarlijkse terugkerende licentiekosten met daarbij kosten die nodig zijn om het systeem up to date te laten functioneren.

Bankkosten:

Betreft reguliere zakelijke bankkosten die sinds kort in rekening gebracht gaan worden. Gevraagd wordt of er een mogelijkheid is om met de Rabobank in gesprek te gaan onder de noemer van ‘sociaal maatschappelijk ondernemen’. Onze branchevereniging VéWeVé onderhandelt momenteel met Rabobank Nederland over scherpere tarieven .  Ook wordt gevraagd of er gedacht is om zaken te gaan doen met een andere bank. Antwoord hierop is dat alle banken in Nederland kosten in rekening brengen voor zakelijk betalingsverkeer.    Alle cliënten hebben nu een rekening bij de Rabobank; omzetting hiervan brengt alleen maar meer kosten met zich mee.

Bestuurskosten:

De verhoging van de begrote kosten in 2020 is een direct gevolg van de toename van het aantal bestuursleden.

De begroting van de VCV en SAB  over het jaar 2020 alsmede de bijdragen wordt door de vergadering goedgekeurd.

Dit houdt in:

 • voor de VCV over het jaar 2020 de contributie vastgesteld wordt op € 30,00.
 • voor de SAB over het jaar 2020 de bijdrage in de administratiekosten vastgesteld wordt op € 320,00 en de bijdrage bewindvoerderschap op € 1.076,00.

6 Presentatie nieuwe brochure

In het komende jaar zal een afspraak gemaakt worden met alle verwanten om o.a. te bespreken wat we nog meer of anders kunnen doen.

Reden hiervan is dat de rechtbank tegenwoordig strengere eisen stelt aan bijvoorbeeld de jaarlijkse Rekening & Verantwoording.

Nieuw is daarom dat we vanaf 1-1-2020 twee pakketten zullen aanbieden, zoals gelezen kan worden in onze nieuwe brochure. Pakket A levert de diensten die er nu al zijn. Met Pakket B zullen wij ook de Rekening& Verantwoording verzorgen conform de eisen van de rechtbank.

Tarieven worden gepubliceerd op onze website, www.vcvzorg.nl.

De aangifte Inkomstenbelasting valt niet onder de kosten van pakket A of B.

7 Mededelingen van de Stichting Vrienden van Elver

De heer Wink bedankt het bestuur om namens de Stichting Vrienden van Elver hier een woordje te mogen doen.

Het onbezoldigd bestuur van de Stichting Vrienden van Elver bestaat uit 5 leden (de heer Wink, voorzitter, de heer Engbers, penningmeester, de heren Alofs, Van Boxtel en Drost als bestuursleden) en zij krijgen secretariële ondersteuning van mevrouw Van Schriek (Elver). Er is een prachtige site: www.vriendenvanelver.nl gemaakt, daarop kan precies gelezen worden wat de Stichting doet. Ook het financieel verslag wordt op de website gepubliceerd. Er is tevens een mogelijkheid om een digitale nieuwsbrief te ontvangen d.m.v. aanmelding via de website. De digitale nieuwsbrief wordt ca 3 à 4x per jaar verzonden.

De Stichting subsidieert activiteiten die niet binnen de normale zorgverlening vallen. De Stichting heeft de ANBI status. Er wordt 4 keer per jaar vergaderd. Aanvragen komen binnen via . Mevr. Van Schriek beoordeelt of een aanvraag binnen Elver, de Stichting Vrienden van Elver of een ander fonds moet lopen. Er wordt 2x per jaar met de bestuurder en de regiomanagers van Elver overlegd om te horen wat precies de behoeften zijn.

Stichting Vrienden van Elver heeft dit jaar onderstaande zaken gerealiseerd:

 • Veel uitjes, waarvan vorig jaar 510 cliënten gebruik gemaakt hebben;
 • Stoeprandenspel gekocht, beschikbaar voor alle woningen van Elver;
 • Contract gesloten met ‘Varen met Joop’, een activiteit voor mensen met een beperking;
 • Financieren van het ‘huifbedrijden’ bij manage Zandewierde;
 • Bijdrages aan aanschaf elektrische duofietsen;
 • Radio Elver(elver-radio.nl) waar cliënten en verwanten gebruik van kunnen maken;
 • Bijdrage aan ‘Elver aan zee’;
 • Aanschaf van diverse verdrietkoffers;
 • En er zijn 120 Ipads beschikbaar gesteld.

De Jaarrekening van de stichting kunt u via de site downloaden, er wordt per jaar zo’n € 40.000 - € 45.000 uitgegeven. (voornaamste inkomsten via legaten en schenkingen en geld van bedrijven). Doelstelling voor komende jaren is de nieuwbouw.

Het bestuur stelt het enorm op prijs om één maal per jaar bij de ALV van de VCV  aanwezig te zijn. Bij vragen kan er gebeld en gemaild worden. Tevens doet de bestuurder een oproep aan de leden van de VCV om zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

De heer Hammink vraagt naar de historie en vraagt of het vermogen belegd wordt? De heer Wink geeft aan dat sinds zijn voorzitterschap per september 2014 jaarlijks het genoemde bedrag wordt uitgegeven. Het totale vermogen schommelt tussen de €800.000 en €900.000. Er is met de ING bank een voorzichtige en neutrale belegging van € 500.000 gedaan. Het risico is minimaal, maar levert toch een behoorlijk rendement op.

De heer Wink wordt bedankt voor zijn heldere uitleg en van harte uitgenodigd op de volgende ledenvergadering in het najaar.

8 Mededelingen uit de deelraad Cliëntvertegenwoordigers Elver

De heer Van Huet (voorzitter deelraad cliëntvertegenwoordigers) geeft een opsomming van de werkzaamheden van de deelraad cliëntvertegenwoordigers. Deze wordt als bijlage bij de notulen meegezonden. Er komen geen vragen vanuit de vergadering.

9 Mededelingen van de bestuurder Elver

Mevrouw Harmelink vertelt dat ze druk zijn met de verbouwing en straks de verhuizing van de bewoners aan de Isidorusstraat en Medler naar het oude Rabobankpand in Wehl. Hierbij wordt samengewerkt met de CR en een klankbordgroep waar cliënten en familie per project bij betrokken zijn. Daarnaast is Elver bezig met de aanvraag van twee vergunningen voor nieuwbouw aan de Holterweg in Doetinchem en de nieuwbouw in Arnhem.

Verder geeft mw. Harmelink aan dat het vervullen van vacatures in de zorg een uitdaging is. Veel potentieel zit er in de samenwerking van de Beroepsleerweg van het Graafschap College te Doetinchem. Er is momenteel een behoorlijke instroom van deze klassen.

De woongroepen van Elver zullen met hetzelfde financiële pakket (Bizon)gaan werken als de SAB. Een aantal woongroepen doet momenteel mee met de pilot. Dat verloopt voorspoedig en met veel enthousiasme.

Communicatie met de achterban is zeer belangrijk.

Er zal vanaf medio 2020 met een nieuw systeem gewerkt worden voor o.a. het zorgdossier en het zorgplan, te weten “Puur”. De wettelijk vertegenwoordigers kunnen hierin digitaal het dossier inzien. De persoonlijk begeleider maakt hier t.z.t. afspraken over met de wettelijk vertegenwoordiger.

De wet zorg en dwang is cruciaal als het gaat over ‘hoe om te gaan als er sprake is van onvrijwillige zorg’, bijvoorbeeld  als een cliënt verzet toont of het uitluisteren in de nacht. Hier moet met elkaar heel goed over nagedacht worden. Afspraken moeten goed worden vastgelegd en regelmatig geëvalueerd worden. Voor deze uitvoering komt nog veel op ons af en dat is een behoorlijke uitdaging. Het jaar 2020 wordt hiervoor als overgangsjaar gebruikt.

Mw. Harmelink benadrukt nog dat Elver zeer blij is met de inzet van de heer Wink en zijn collega’s!

10 Mededelingen rondom bestuur

 • Aftreden van de heer Schaars per 1 januari 2020.
 • Mevrouw Nijgh zal het voorzitterschap m.i.v. 01-01-2020 overnemen.
 • Voorstellen nieuwe bestuursleden:
  • Mevrouw Heleen Aarnink
  • De heer Gerrit van Lent
  • De heer Ron Eggenhuizen
  • Benoeming van mevrouw Nijgh als voorzitter van de VCV en SAB. Onder applaus bij acclamatie ingestemd als voorzitter per 1 januari 2020.
   De vergadering gaat tevens akkoord met de benoemingen van mevrouw Aarnink per heden als bestuurslid van de SAB en VCV, van de heer Van Lent per heden als bestuurslid van de SAB en de heer Eggenhuizen per heden als bestuurslid van de SAB.

Mevrouw Nijgh geeft aan dat er nu een goedgevuld bestuur voor de SAB is maar geeft ook aan dat er voor de VCV nog wel 2 bestuursleden nodig zijn. Mw. Nijgh doet met klem een oproep aan de aanwezigen.

De heer Orriëns neemt het woord en bedankt de heer Schaars voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid en later als voorzitter van de SAB en VCV.

11 Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

12 Sluiting

De heer Schaars dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering.

Top